Ważne informacje dotyczące sakramentów

Chrzest

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego (jeśli był poza parafią zamieszkania) oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Spowiedź w sobotę przed Mszą św.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,

 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,

 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.


I Komunia Święta

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszaj wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św., szczególnie w niedziele, iedy organizowane jest spotkanie dla rodziców dzieci przystępujący do sakramentu I Komunii Świętej, gdzie przekazywane są bieżące informacje.


Bierzmowanie

Przystępują do niego uczniowie starszych klas, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku roku szkolnego, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza. Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w parafii.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.,

 • korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej w pierwszy piątek miesiąca),

 • branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.


Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,

 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),

 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),

 • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,

 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego"),

 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).


Sakrament Pojednania i Pokuty

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii przed każdą Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

 • żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.

 • postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.

 • szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).

 • zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.


Namaszczenie chorych

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,

 • osobom starszym wiekiem,

 • przed operacją medyczną,

 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.


Pogrzeb

Pogrzeb zgłasza najbliższa rodzina w parafii zamieszkania osoby zmarłej. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek od Ks. Proboszcza, w którego parafii zmarły zamieszkiwał.

Należy pamiętać o:

 • uzgodnieniu terminu Mszy św. i pogrzebu z zakładem pogrzebowym,

 • dostarczeniu aktu zgonu zmarłego z USC,

 • dostarczeniu zezwolenia proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, jeśli mieszkał poza parafią, w której pogrzeb ma się odbyć,

 • dostarczeniu zaświadczenia o przyjęciu przez zmarłego sakramentów, jeśli zmarł w szpitalu.

W celu dopełnienia formalności pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej - można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania.

W Mszy pogrzebowej rodzina zmarłego i uczestniczący w niej, jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, biorą pełny udział czyli przyjmują komunię św. w intencji zmarłej osoby. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej (poprzedniego dnia wieczorem lub rano przed pogrzebem).

Dzisiaj jest


Porządek Mszy Św.

dni powszednie

700, 1700

niedziele i święta

800, 1030, 1130,
1700